Kim jest notariusz i czym się zajmuje?

Obok takich zawodów prawniczych, jak sędzia, adwokat czy prokurator, w prawie polskim przewidziana jest także funkcja notariusza. Jakimi sprawami się on zajmuje?

Podstawowe zadanie notariusza

Zadaniem notariusza jest zapobieganie nieporozumieniom i konfliktom pomiędzy stronami. Notariusz jest prawnikiem, który nadzoruje czynności prawne, tak żeby były one prawidłowe w świetle prawa i żeby można było uniknąć późniejszych niesnasek i spraw sądowych. W tym celu sporządza on akt notarialny, czyli specjalny dokument urzędowy. Akt notarialny jest poświadczeniem, że wola każdej ze stron jest taka, a nie inna. Należy w tym miejscu zauważyć, że akt notarialny poświadcza złożenie oświadczenia woli, nie może natomiast być gwarancją, że to oświadczenie jest prawdziwe.

Umowy wymagające aktu notarialnego  

Według polskiego prawa niektóre rodzaje umów muszą mieć formę aktu notarialnego. To znaczy, jeśli nie zostały sporządzone przez notariusza, nie są dokumentami ważnymi. Do tej kategorii zaliczane są m.in.: akt założycielski dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, statut spółki akcyjnej, akt założycielski uczelni niepublicznej, statut funduszu inwestycyjnego, statut banku spółdzielczego. Przeciętny obywatel najczęściej udaje się do kancelarii notarialnej w mniejszych sprawach wymagających aktu notarialnego, takich jak: umowa oddająca grunt w użytkowanie wieczyste, oświadczenie darczyńcy co do darowizny, zrzeczenie się dziedziczenia, podział spadku obejmującego nieruchomość, a także pełnomocnictwo do czynności prawnej, dla której konieczna jest forma aktu notarialnego. Aktu notarialnego wymaga także małżeńska umowa majątkowa, czyli tzw. intercyza. Intercyza może ustanowić między małżonkami rozdzielność majątkową. Intercyza może być podpisana przed lub już po zawarciu małżeństwa, ale nie obowiązuje wstecz.

Jak znaleźć notariusza

Miejscem pracy notariusza jest kancelaria notarialna. Prawo nie narzuca nam korzystania z usług tego, a nie innego notariusza. Dokonując wyboru kancelarii notarialnej w Olsztynie, możemy zajrzeć na https://www.notariuszolsztyn.info/. Jeżeli jest to niezbędne z powodu szczególnych okoliczności, notariusz uprawniony jest do wykonywania czynności poza kancelarią, w innym miejscu Olsztyna.

Kto może zostać notariuszem

Notariusze są mianowani przez Ministra Sprawiedliwości. Aby zostać notariuszem, należy mieć ukończone studia prawnicze, odbyć aplikację notarialną i po jej zakończeniu zdać egzamin zawodowy oraz odbyć tzw. asesurę. Dopiero wtedy można mieć swoją kancelarię notarialną. Za każdą wykonaną czynność notarialną należy się notariuszowi honorarium.

Inne zadania notariuszy

W wypadku wielu ważnych dokumentów, warto podpisywać je u notariusza i nadać im formę aktu notarialnego, pomimo że formalnie rzecz biorąc prawo tego nie wymaga. Zagwarantuje to zgodność umowy z prawem i zabezpieczy nas na przyszłość. Poza aktami notarialnymi, notariusz sporządza różne inne poświadczenia, protokoły, odpisy dokumentów, projekty aktów, może też przechowywać ważne dokumenty lub papiery wartościowe. Sporządza on dokumenty po polsku. Możliwe jest uzyskanie dodatkowo aktu notarialnego w języku obcym, ale konieczna jest do tego współpraca tłumacza przysięgłego. Olsztyn jest miastem, w którym znajdziemy zarówno notariusza, jak i tłumacza przysięgłego.